SFS 1974:756

740756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:756 Lag

Utkom från t rycket

äindrmg i lagG o (1930:173) om beräkning av lag-

den 10 dec. 1974

stadgad tid;

utfärdad den 29 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' alt 2 § lagen (1930:173) om

beräkning av lagstadgad tid skall ha nedan angivna lydelse.

2

Infaller tid, då enligt lag eller särskild författning åtgärd sist skall

företagas, på söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton, må åtgärden företagas nästa s�ckendag.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk fö rfattningssamling.

CARL GUSTAF

LENNART GBIJER

(Justitiedepartementet)

1598

' Prop. 1974:147, LU 3 7, rskr 325.

^ S enaste lydelse 1965:127.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.