SFS 2011:488 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid / SFS 2011:488 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
110488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1930:173) om beräkning

av lagstadgad tid ska ha följande lydelse.

2 §

2

Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast

ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som

anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,
och

2. den frist för sammanträde i ärende om kontaktförbud avseende gemen-

sam bostad som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktför-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 2005:44.

SFS 2011:488

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.