SFS 2016:255 Lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat / SFS 2016:255 Lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat
160255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1959:590) om
gränstullsamarbete med annan stat;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1959:590) om gränstull-

samarbete med annan stat ska ha följande lydelse.

1 §

2

Regeringen får, efter avtal med annan stat, föreskriva att 2�13 §§ helt

eller delvis ska tillämpas för samarbete i fråga om tullkontroll och tullklare-
ring av trafik mellan Sverige och den andra staten (gränstullsamarbete).

Med tullklarering förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en

vara som hänförts till ett tullförfarande eller återexporteras och motsvarande
åtgärder av tullmyndighet i den andra staten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 1975:686.

SFS 2016:255

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.