Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1969:644
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1632
Länk: Länk till register

SFS nr:

1969:644
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 1969-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS

1996:1632
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Är i lag eller annan författning föreskrivet, att viss rättighet tillkommer utländsk medborgare under förutsättningar av ömsesidighet i lagstiftningen eller att Konungen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att viss rättighet skall tillkomma utländsk medborgare, får Konungen förordna att sådan rättighet skall tillkomma också statslös person eller politisk flykting. Rättighet som tillkommer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i lagstiftningen tillkommer dock utan Konungens förordnande statslös person och politisk flykting som vistats i riket oavbrutet under minst tre år.

Förordnande enligt första stycket första punkten får avse endast den som stadigvarande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder annat. Vad som sagts nu gäller ej i fråga om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:000) och ej heller i fråga om annan rättighet, om den hänför sig till rättegång vid svensk domstol. Lag (1996:1632).
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.