Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:991
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:162
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:991
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1970-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS

2001:162
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom annan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun.

2 §   Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom fastighetsreglering mark från annan kommun, skall lantmäterimyndigheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna kommunerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner, skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten skall höra. Lag (1995:1400).

3 §   har upphävts genom lag (2001:162)

4 §   I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa behövlig utredning.

Ärende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock underställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även eljest ske, om särskilda skäl föreligger. Lag (1981:1220).

5 §   Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall iakttagas att olämplig indelning i förvaltningsområden eller avsevärd olägenhet för kommun ej uppkommer. För sådant ändamål kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas reglering rörande kommunernas inbördes ekonomiska förhållanden och meddelas andra föreskrifter med anledning av indelningsändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet, som ej beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun. Lag (2001:162).

6 §   Indelningsändring enligt 1 eller 2 § träder i kraft den dag uppgift om fastighetsbildningen införts i fastighetsregistrets allmänna del, om ej annat bestämts i beslut om medgivande till fastighetsbildningen. Lag (2001:162).

7 §   har upphävts genom lag (2001:162)

8 §   Länsstyrelsens beslut enligt 4 § får överklagas hos regeringen. Lag (1998:372).


Övergångsbestämmelser

1988:192

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

1995:1400
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.