SFS 1981:1220

811220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1220

om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal

och ecklesiastik indelning i samband med

den 21 december i98i

fastighetsbildning;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1970:991) om änd­

ring i kommu nal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbild­
ning

dels att i 4 § or det "Konungens" skall bytas ut mot "regeringens",

dels att 3, 5 och 6 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 §, av nedan angivna lydel­

se.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kra ft.

' Prop. 1981/82:47, CU 5, rskr 63.

2369

149-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:1220

1 § Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom an­

nan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäl­
ler när mark överföres till samfällighet som i sin helh et är belägen inom an­
nan kommun.

2 § Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom
fastighetsreglering mark från annan kommun, skall fastighetsbildnings­

myndigheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna
kommunerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner,

skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten

skall höra.

3 § Om en församlingsgräns sammanfaller med en kommungräns som

ändras enligt 1 eller 2 §, ä ndras forsamlingsgränsen på samma sätt.

Vid fastighetsbildning över församlingsgräns i andra fall gäller följande:
1. Mark som genom fastighetsreglering överfors till en fastighet eller

samfällighet som i sin helhet är belägen inom en annan församling skall i

fortsättningen höra till den församlingen.

2. Tillförs en fastighet eller samfällighet som är belägen inom flera för­

samlingar genom fastighetsreglering mark från en annan församling, skall

marken höra till en av de först angivna församlingarna.

3. Om en fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera försam­

lingar, skall den nya enheten höra till en av dessa församlingar.

Ändring av församlingsgräns i de fall s om avses i an dra stycket sker ge­

nom beslut av fastighetsregistermyndigheten. Myndigheten får i dessa fall i

stället besluta att församlingsgränsen skall lämnas orubbad, om det förelig­

ger särskilda skäl.

2370

4 § I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 §

fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa behövlig

utredning.

Ärende, som avses i f örsta stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär

fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock under­
ställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även eljest ske,

om särskilda skäl föreligger.

5

Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall

iakttagas att olämplig indelning i förv altningsområden eller avsevärd olä­
genhet för kommun eller församling ej uppkommer. För sådant ändamål
kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att

omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas reg­
lering rörande kommunernas eller församlingarnas inbördes ekonomiska
förhållanden och meddelas andra föreskrifter med anledning av indelnings­
ändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden

kan även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet,

som ej beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun

eller församling.

^ Änd ringen innebär att andra stycket upphävs.

'il'
'.a

I

¬

background image

6 § Indelningsändring enligt 1-2 §§ och 3 § första stycket träder i kra ft

SFS 1981:1220

den dag uppgift om fastighetsbildningen införts i f astighetsregistret, om ej

annat bestämts i beslut om medgivande till fastighetsbildningen.

7 § I ärenden om indelningsändring enligt 3 § andra och tredje styckena

skall fastighetsregistermyndigheten ge berörda kommuner, församlingar

och fastighetsägare tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehöv­

ligt. Vid beho v skall samråd ske med domkapitlet.

Berörda kommuner, församlingar och fastighetsägare samt andra som

har yttrat sig och som beslutet angår skall utan dröjsmål underrättas om

fastighetsregistermyndighetens beslut i såd ana ärenden. Beslutet överkla­
gas hos kammarkollegiet genom besvär inom tre veckor från den dag be­
slutet meddelades.

En indelningsändring enligt 3 § andra stycket träder i k raft den dag be­

slutet därom vinner laga kraft, om inte annat har bestämts i be slutet.

Denna lag^ träder i kraft d en 1 januari 1972.

Bestämmelserna i 1 -3 §§ äger motsvarande tillämpning när fastighets­

bildningsåtgärd, som avslutats efter fastighetsbildningslagens (1970:988)

ikraftträdande men handlagts enligt äldre lag, rör mark inom flera kommu­

ners områden.

Denna lag'' träder i kraft d en 1 juli 1982. Vid fastig hetsbildning över för­

samlingsgräns tillämpas de nya bestämmelserna om uppgift om fastighets­

bildningen inte har förts in i fas tighetsregistret före ikraftträdandet av den­
na lag. I övrigt gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

^ 1970:991.

^ 1981:1220.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.