SFS 1970:991

700991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:FWNAVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FWNAVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TRFFGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:FWNAVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:FWNAVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:FWNAVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:FBQXDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:321px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 991 </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsbildning; </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Sto ckholms slott den 17 december 1970 . </i></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft11">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">Mark som genom fastighetsreglering �verf�res till fastighet inom annan </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">kommun skall i forts�ttningen h�ra till den kommunen. Detsamma g�ller </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft11">n�r mark �verf�res till samf�llighet som i sin helhet �r bel�gen inom annan </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">kommun. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillf�res samf�llighet, som �r bel�gen inom flera kommuner, genom fas�</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">tighetsreglering mark fr�n annan kommun, skall fastighetsbildningsmyn�</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">digheten best�mma att marken skall h�ra till en av de f�rst angivna kom�</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">munerna. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">Om fastighet eller samf�llighet bildas av mark fr�n flera kommuner, </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">skall myndigheten best�mma till vilken av kommunerna den nya enheten </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">skall h�ra. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">Sammanfaller gr�ns f�r f�rsamling med kommungr�ns och �ndras denna </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt 1 eller 2 �, underg�r f�rsamlingsgr�nsen motsvarande �ndring. I </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">annat fall p�verkas f�rsamlingsgr�ns icke av fastighetsbildning. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft11">4 � </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft11">I �rende r�rande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 � </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsbildningslagen (1970:988) skall l�nsst3Telsen verkst�lla beh�vlig </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">utredning. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft11">�rende, som avses i f�rsta stycket, avg�res av l�nsstyrelsen. Inneb�r </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsbildningen �ndring av l�nsgr�ns, skall l�nsstyrelsen dock under�</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">st�lla �rendet Konungens pr�vning. Underst�llning skall �ven eljest ske, </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft11">om s�rskilda sk�l f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft13">� Prop. 1970:144, KU 45, rskr 471. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 " Nr-991 och 992 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:673px;white-space:nowrap" class="ft20">2485 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid pr�vning av fr�ga om medgivande till fastighetsbildning skall iakt�</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">tagas att ol�mplig indelning i f�rvaltningsomr�den eller avsev�rd ol�genhet </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r kommun eller f�rsamling ej uppkommer. F�r s�dant �ndam�l kan </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reslcrivas avsteg fr�n 1 eller 2 �, dock ej s� att fastighet kommer att </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">omfatta enskild mark inom mer �n en kommun. Vidare kan fastst�llas </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">reglering r�rande kommunernas eller f�rsamlingarnas inb�rdes ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rh�llanden och meddelas andra f�reslcrifter med anledning av indelnings�</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndringen. F�r undvikande av ol�mplig indelning i f�rvaltningsomr�den kan </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven best�mmas att fastighet, samf�llighet eller del av samf�llighet, som ej </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">ber�res av fastighetsbildningen, skall �verflyttas till annan kommun eller </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsamling. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Talan mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i denna paragraf </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r f�ras av kommun, f�rsamling och fastighets�gare som beslutet r�r. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Indelnings�ndring enligt denna lag tr�der i kraft den dag uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">fastighetsbildningen inf�rts i fastighetsregistret, om ej annat best�mts i </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">heslut om medgivande till fastighetsbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 13 �� �ger motsvarande till�mpning n�r fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">bildnings�tg�rd, som avslutats efter fastighetsbildningslagens (1970:988) </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ilcrafttr�dande men handlagts enligt �ldre lag, r�r mark inom flera kommu�</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ners omr�den. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">belcr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 17 december 1970. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft20">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Nr 991

Lag

om �ndring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med

fastighetsbildning;

given Sto ckholms slott den 17 december 1970 .

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna som f�ljer.

1 �

Mark som genom fastighetsreglering �verf�res till fastighet inom annan

kommun skall i forts�ttningen h�ra till den kommunen. Detsamma g�ller

n�r mark �verf�res till samf�llighet som i sin helhet �r bel�gen inom annan

kommun.

2 �

Tillf�res samf�llighet, som �r bel�gen inom flera kommuner, genom fas�

tighetsreglering mark fr�n annan kommun, skall fastighetsbildningsmyn�

digheten best�mma att marken skall h�ra till en av de f�rst angivna kom�

munerna.

Om fastighet eller samf�llighet bildas av mark fr�n flera kommuner,

skall myndigheten best�mma till vilken av kommunerna den nya enheten

skall h�ra.

3 �

Sammanfaller gr�ns f�r f�rsamling med kommungr�ns och �ndras denna

enligt 1 eller 2 �, underg�r f�rsamlingsgr�nsen motsvarande �ndring. I

annat fall p�verkas f�rsamlingsgr�ns icke av fastighetsbildning.

4 �

I �rende r�rande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 �

fastighetsbildningslagen (1970:988) skall l�nsst3Telsen verkst�lla beh�vlig

utredning.

�rende, som avses i f�rsta stycket, avg�res av l�nsstyrelsen. Inneb�r

fastighetsbildningen �ndring av l�nsgr�ns, skall l�nsstyrelsen dock under�

st�lla �rendet Konungens pr�vning. Underst�llning skall �ven eljest ske,

om s�rskilda sk�l f�religger.

� Prop. 1970:144, KU 45, rskr 471.

background image

1970 " Nr-991 och 992

2485

5 �

Vid pr�vning av fr�ga om medgivande till fastighetsbildning skall iakt�

tagas att ol�mplig indelning i f�rvaltningsomr�den eller avsev�rd ol�genhet

f�r kommun eller f�rsamling ej uppkommer. F�r s�dant �ndam�l kan

f�reslcrivas avsteg fr�n 1 eller 2 �, dock ej s� att fastighet kommer att

omfatta enskild mark inom mer �n en kommun. Vidare kan fastst�llas

reglering r�rande kommunernas eller f�rsamlingarnas inb�rdes ekonomiska

f�rh�llanden och meddelas andra f�reslcrifter med anledning av indelnings�

�ndringen. F�r undvikande av ol�mplig indelning i f�rvaltningsomr�den kan

�ven best�mmas att fastighet, samf�llighet eller del av samf�llighet, som ej

ber�res av fastighetsbildningen, skall �verflyttas till annan kommun eller

f�rsamling.

Talan mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i denna paragraf

f�r f�ras av kommun, f�rsamling och fastighets�gare som beslutet r�r.

6 �

Indelnings�ndring enligt denna lag tr�der i kraft den dag uppgift om

fastighetsbildningen inf�rts i fastighetsregistret, om ej annat best�mts i

heslut om medgivande till fastighetsbildningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972.

Best�mmelserna i 13 �� �ger motsvarande till�mpning n�r fastighets�

bildnings�tg�rd, som avslutats efter fastighetsbildningslagens (1970:988)

ilcrafttr�dande men handlagts enligt �ldre lag, r�r mark inom flera kommu�

ners omr�den.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

belcr�fta l�tit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.