SFS 1970:991

700991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 991

Lag

om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med

fastighetsbildning;

given Sto ckholms slott den 17 december 1970 .

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 §

Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom annan

kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller

när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan

kommun.

2 §

Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom fas­

tighetsreglering mark från annan kommun, skall fastighetsbildningsmyn­

digheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna kom­

munerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner,

skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten

skall höra.

3 §

Sammanfaller gräns för församling med kommungräns och ändras denna

enligt 1 eller 2 §, undergår församlingsgränsen motsvarande ändring. I

annat fall påverkas församlingsgräns icke av fastighetsbildning.

4 §

I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 §

fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsst3Telsen verkställa behövlig

utredning.

�rende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär

fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock under­

ställa ärendet Konungens prövning. Underställning skall även eljest ske,

om särskilda skäl föreligger.

» Prop. 1970:144, KU 45, rskr 471.

¬

background image

1970 ⬢ Nr-991 och 992

2485

5 §

Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall iakt­

tagas att olämplig indelning i förvaltningsområden eller avsevärd olägenhet

för kommun eller församling ej uppkommer. För sådant ändamål kan

föreslcrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att

omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas

reglering rörande kommunernas eller församlingarnas inbördes ekonomiska

förhållanden och meddelas andra föreslcrifter med anledning av indelnings­

ändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan

även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet, som ej

beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun eller

församling.

Talan mot länsstyrelsens beslut i fråga som avses i denna paragraf

får föras av kommun, församling och fastighetsägare som beslutet rör.

6 §

Indelningsändring enligt denna lag träder i kraft den dag uppgift om

fastighetsbildningen införts i fastighetsregistret, om ej annat bestämts i

heslut om medgivande till fastighetsbildningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Bestämmelserna i 1�3 §§ äger motsvarande tillämpning när fastighets­

bildningsåtgärd, som avslutats efter fastighetsbildningslagens (1970:988)

ilcraftträdande men handlagts enligt äldre lag, rör mark inom flera kommu­

ners områden.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.