SFS 1995:1400 Lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

SFS 1995_1400 Lag om ändring i lagen (1970_991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1400
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal
och ecklesiastik indelning i samband med
fastighetsbildning;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:991) om änd-

ring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbild-
ning2

dels att i 2 § ordet ”fastighetsbildningsmyndigheten” skall bytas ut mot

”lantmäterimyndigheten”,

dels att i 3 och 7 §§ ordet ”fastighetsregistermyndighet” i olika böjnings-

former skall bytas ut mot ”lantmäterimyndighet” i motsvarande form.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen
(1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsre-
gistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1981:1220.

Senaste lydelse av 7 § 1988:192.

2649

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.