SFS 2000:236 Lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning / SFS 2000:236 Lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
000236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:991) om ändring i
kommunal och ecklesiastik indelning i samband
med fastighetsbildning;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 § lagen (1970:991) om ändring

i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

2

ordet ⬝fastighetsregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets allmänna
del⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Lagen omtryckt 1981:1220.

SFS 2000:236

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.