SFS 1981:1089

811089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1089 Lag

Utkom från trycket

den 15 december 1981

om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av

nådeärenden;

utfårdad den 26 november 1981.

Enligt l iksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1974:579) om handlägg­

ningen av nådeärenden skal) ha nedan angivna lydelse.

2 § Innan regeringen avgör ett nådeärende skall den, om särskild anled­
ning föreligger, inhämta yttrande från högsta domstolen eller, när fråga är

om ett mål i vilk et regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltnings­

myndighet är sista instans, från regeringsrätten. Den domstol som skall av­

ge ett sådant yttrande är därvid beslutför med tre ledamöter.

Denna lag trä der i kraft den I januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

2168

Prop. 1980/81'.154. JuU 1981/82:10, rskr 44.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.