SFS 1974:579

740579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:579

om handläggningen av nååeärenden;

Utfärdad den 10 maj 1974.

^

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen

1 § Nådeärenden prövas av regeringen i e nlighet med vad som före-
skrives i 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen.

2 § Regeringen kan omedelbart avslå ansökan om nåd, om skäl till

bifall uppenbarligen saknas. 1 annat fall skall regeringen, innan den av­

gör nådeärende, inhämta yttrande från högsta domstolen eller, när

fråga är om mål i vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller
förvaltningsmyndighet är sista instans, från regeringsrätten. Den

domstol som skall avgiva sådant yttrande är därvid beslutför med tre

ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160.

J275

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.