SFS 2010:1423 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden / SFS 2010:1423 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
101423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen
av nådeärenden;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:579) om handlägg-

ningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

1 §

Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket

regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1423

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.