Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:689
Departement: Justitiedepartementet L7
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:852
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
SFS nr:

1975:689
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1975-06-26
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:852
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som
   1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,
   2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller
   3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs regioner och kommunalförbund. Lag (2019:852).

2 §   Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:418).


Övergångsbestämmelser

2004:807

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.