SFS 1989:935

890935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:935 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (19 76:633) om kungörande av lagar

den 20 december 1989 och andra författningar;

Omtryck

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 6, 9, 10 och 14 §§ lage n

(1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar^ skall ha
följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kra ft.

' Prop. 1989/90; 12, KU 18, rskr,45.

1758

J L agen omtryckt 1982:1254.

¬

background image

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyrko-

SFS 1989:935

mötet eller av en myndigliet under regeringen, riksdagen eller kyrkomötet

skall kungöfas enligt denna lag, o m inte annat följer av 2 §. Detsamma

gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som

enligt författning skall gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter. Lag

(1985:893).

2 § I fråga om a ndra författningar än lagar gäller att 4-9 §§ inte tilläm­

pas på en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till

envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller

förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författ­
ningen inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utom­

stående eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva dels att lokala trafikföreskrifter inte behöver

kungöras på det sätt som anges i 9 §, dels att föreskrifter om högsta tillåtna

färdhastighet inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §. Lag

(1985:17).

3 § För kungörande av författningar skall finnas

1. Svensk författningssamling,

2. Svenska kyrkans författningssamling,
3. författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen,
4. författningssamlingar för

riksdagens förvaltningskontor och för

förvaltningsmyndigheter under riksdagen,

5. en författningssamling för vaije län. Lag (1982:1254).

4 § Författning som utfärdas av regeringen skall kun göras i Svensk för­
fattningssamling. Denna utges genom regeringens försorg.

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas därav

eller andra särskilda skäl föreligger, får regeringen bestämma att en viss av

regeringen beslutad författning i stället skall kungöras i någon annan

angiven författningssamling. Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen
bestämma att en sådan författning skall kungöras i någon annan angiven
publikation.

Gör utomordentliga förhållanden det påkallat kan regeringen bestämma

att viss författning skall kungöras på annat sätt än som anges i första

stycket. Därvid skall tid som annars räknas från kungörande i Svensk
författningssamling i stället räknas från det av regeringen föreskrivna

kungörandet. Lag (1980:153).

5 §' Författningar som beslutas av kyrkomötet eller en myndighet under

kyrkomötet skall kungöras i Svenska kyrkans författningssamling.

Senaste lydelse 1985:893.

1759

..<⬢0

¬

background image

SFS 1989:935

Detsamma skall gälla sådana fotfattningar som
1. ett domkapitel eller en stiftsstyrelse beslutar med stöd av bemyndi-

ganden i forf attningar som beslutas av kyrkomötet,

2. kammarkollegiet beslutar med stöd av bemyndiganden av regeringen

enligt lagen (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord. Lag (1989:935).

6 § Författningar som beslutas av centrala myndigheter under regering­

en skall, om inte annat följer av 5 § andra stycket, kungöras i den författ­

ningssamling som myndigheten enligt regeringens beslut lå ter ge ut eller,

om en sådan författningssamling saknas, i någon annan av regeringen
bestämd författningssamling som ges ut genom en central myndighets
forsorg.

Om forfattningen skall gälla endast inom ett eller några län, kan myndig­

heten besluta att forfattningen i stället skall kungöras i det berörda länets

författningssamling.

Om det inte finns någon författningssamling i vilken kungörandet kan

ske, skall forfattningen kungöras i Svensk författningssamling. I öv rigt får

en sådan författning som avses i första stycket kungöras i Svensk författ­

ningssamling endast när det av särskilda skäl anses vara den lämpliga ste
åtgärden. Lag (1989:935).

1 § Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör

författning på annat sätt än i författningssamling. Sådant medgivande får
dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Författningar som beslutas av riksdagens förvaltningskontor skall

kungöras i en författningssamling som förvaltningskontoret låter utge.

Författningar s om beslutas av en förvaltningsmyndighet under riksda­

gen skal l kungöras i en författningssamling som utges genom myndighe­

tens försorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. Lag
(1982:1254).

9 §⬢' Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan

regional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen och

inte tillhör försvarsmakten skall, om inte annat följer av 5 § andra stycket,
kungöras i författningssamlingen för de t län inom vilket myndigheten har

sitt säte. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att

författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

Om kungörandet av författningar som beslutas av en regional eller lokal

myndighet som tillhör försvarsmakten beslutar regeringen eller den myn­

dighet som regeringen bestämmer. Lag (1989:935).

10 § Om kungörandet av kommunala författningar gäller, utöver vad
som följer av 5 § andra stycket, vad som är särskilt föreskrivet. Lag

(1989:935).

1760

⬢' Senaste lydelse 1985; 17.

¬

background image

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat

SFS 1989:935

sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortst idning enligt bestämmelse som avses i första styc­

ket skall 3§ lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos
myndighet m.m. ha motsvarande tillämpning. Lag (1977:714).

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i

denna lag, upphäves eller ändras efter besvär, skall den myndighet som har
ombesöijt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de
former i vilka författningen ursprungligen kungjordes.

13 § Av författning skall framgå när den träder i kraft.

14

Om det i en författning föreskrivs att en internationell överens­

kommelse eller en ändring i en sådan skall gälla som svensk rätt, skall

överenskommelsen eller ändringen kungöras på samma sätt som författ­

ningen. Om det är lämpligare, får regeringen dock bestämma att överens­

kommelsen eller ändringen i stället skall kungöras på något annat sätt. Var
kungörandet i sådant fall sker skall ges till känna i de n författningssamling

där författningen har kungjorts.

�r en överenskommelse avfattad på mer än ett språk, får den myndighet

som utfärdar författningen besluta att endast en text skall kungöras. Finns
en svensk text, skall denna kungöras. En text som enligt överenskommel­
sen skall ha vitsord framför alla de andra, får inte utelämnas.

Om en utländsk text har utelämnats vid kungörandet av en överenskom­

melse, skall uppgift därvid lämnas om var denna text finns tillgänglig.

En överenskommelse som inte har svensk text skall kungöras tillsam­

mans med en svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder något

annat.

Om kungörandet i övrigt i författningssamlingar som avses i denna lag

av annat än författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet. Lag
(1989:935).

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1977.
Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. 1) angående tiden för

allmänna författningars trädande i kraft.

Vad i lag elle r annan författning föreskrives om kungörande i länets

allmänna kungörelser eller länskungörelsema av författning skall från och

med denna lags ikraftträdande avse kungörande i länets författningssam­
ling.

' Senaste lydelse 1985:124.

" 1976:633.

1761

¬

background image

SFS 1989:935

Denna lag' träder i kraft den I ja nuari 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' 1989:935.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.