SFS 1991:653

910653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:653

Utkom från t rycket

den 17 juni 1 991

Lag

om ändring i la gen (1977:439) om kommunal

energiplanering;

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1977:439) om kommu­

nal energiplanering skall ha följande lydelse.

3 §- I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distri­

bution och användning av energi i kommunen. Till planen skall höra en
miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av den
inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljö n, hälsan och
hushållningen med natu rresurser.

Planen beslutas av kommunfullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

RUNE MOLIN

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

' Prop. 1990/91:90, B0UI8. rskr. 342.

- Senaste lydelse 1985:47.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.