SFS 1995:40 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

SFS 1995_40 Lag om ändring i lagen (1977_439) om kommunal energiplanering

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

37

SFS 1995:40

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1977:439) om kommunal

energiplanering;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1977:439) om kom-

munal energiplanering skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:40

6 § Beslut om föreläggande av vite får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

38

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.