SFS 1998:836 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

980836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1977:439) om kommu-

nal energiplanering skall ha följande lydelse.

3 §

2

I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribu-

tion och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en
analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön,
hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Planen beslutas av kommunfullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTRÖM

Per Erik Lindeberg

(Närings- och handelsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1991:653.

SFS 1998:836

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.