SFS 2004:602 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

040602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1977:439) om kommu-

nal energiplanering skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

8 § Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken skall bestäm-
melserna i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

SFS 2004:602

Utkom från trycket
den 22 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.