SFS 2008:1363 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor / SFS 2008:1363 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
081363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 § lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor

2

dels

att ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att ordet ⬝Verkets⬝ ska bytas ut mot ⬝Styrelsens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 6 § 1995:43.

SFS 2008:1363

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.