SFS 1978:234

780234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:234

Lag

Utkom från trycket

trafikllällindj

den 30 ma j 1978

utfärdad den 27 april 1978.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88)

med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer har överlåtit åt kommun att meddela föreskrifter som

avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom kommu­

nen handhavas av en trafiknämnd.

392

' Prop. 1977/78: 81. TU 20. rskr 22 6.

¬

background image

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommun att pröva frå-

SFS 1978: 234

gor om undantag från föreskrift som avses i första stycket skall även denna

uppgift h andhavas av trafiknämnden.

2 § Kommun får tillsätta särskild trafiknämnd eller uppdraga åt annan

nämnd att vara trafiknämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen trafik-

nämnd.

3 § I fråga om särskild trafiknämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap.
2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket

och 10-12§§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan

kommun än Stock holms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap.
5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsv arande sätt.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971; 290) äger 4 och 5 §§ nämn­

da lag tillämpning i samtli ga ärenden hos särskild trafiknämnd.

4 § Talan mot trafiknämnds beslut i fråga som avses i 1 § förs hos läns­

styrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelsens beslut förs hos regeringen genom besvär.

Statens vägverk, statens trafiksäkerhetsverk och polismyndighet får

föra talan mot trafiknämnds eller länsstyrelses beslut i fråga som avses i

I §.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. När lagen träder

i kraft skall lagen (1964:731) om trafiknämnder upphöra att gälla. Före

ikraftträdandet får kommunfullmäktige utan hinder av 3 § denna lag och 3
kap. 5 § kommunallagen (1977:179) välja le damöter och suppleanter i sär­

skild trafiknämnd för återstoden av valperioden 1977-1979. Regeringen

får meddela de ytterligare övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

BO TURESSON

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.