SFS 1986:1176

861176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1176

om ändring 1 lagen (1978:234) om traHknämnd;

Utkom från trycket

Utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1978: 234) om trafik-

nämnd skall ha följande lydelse.

3

I fråga om särskild trafiknämnd tillämpas bestämmelserna i 3 k ap.

2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket
och 10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan

kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap.

5 § första stycket och 6 § nämnda lag på m otsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

^ �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

den 19 december 1986

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.