SFS 1992:1649

921649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

''

⬢ . '3r t"

SFS 1992:1649 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa

den 30 december 1992 trafikfrågor;

Utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämn­

der för vissa trafikfrågor skall ha följande lydelse.

6

En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets bes lut får

inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndigheterna får

överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva o m inskränkningar i rätten att överklaga be­

slut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i k raft den 1 jan uari 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobaeus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:67 bet. 1992/93:TU6, rskr. 1992/93:91.

^ Senaste lydelse 1991:1675.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.