SFS 2017:731 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor / SFS 2017:731 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
170731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88)

med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kom-
munikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i
1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras
av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet
om nämnder i kommunallagen (2017:725).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frå-

gor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstill-
stånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av
nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

3 Senaste lydelse 1991:1675.

SFS 2017:731

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.