SFS 1987:774

870774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:774

om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Utkom från trycket

för yrkesmässig sjöfart m. m.;

den 7 juii 1937

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.

dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 7-9 §§ och övergångsbestämmelserna till lagen skall ha

följande lydelse.

1 § Registrering enligt denna lag sker i det båtregister som avses i 2 §

andrastycket sjölagen (1891:35 s. 1).

Båtregisterärenden är ärenden om

1. registre ring eller avregistrering av båt,
2. anteck ning av båtförvärv,

3. ann an införing i båtregistret, som sker på grund av föreskrift i lag eller

annan författning.

4 § I båtregistret skall införas vaije svensk båt, som används yrkesmäs­
sigt ti ll beford ran av gods eller passagerare, till bogsering eller bärgning,
till fiske eller annan fångst eller till uthyrning till allmänheten och vars
skrov har en största längd av minst fem meter. �ven mindre passagerarbåt
skall införas i båtregistret, om den är konstruerad så att den kan föra fler än

tolv passagerare.

Första st ycket gäller också utländsk båt, som vanligen är förlagd till

svensk hamn och v ars ägare är bosatt i Sverige.

Regeringen får efter överenskommelse med främmande makt förordna

om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i första stycket.

7 § Båt skall avregistreras, om den

1. förolyckats, huggits upp e ller förstörts,

2. på g rund av öve rlåtelse eller eljest ej längre skall vara införd i båtre­

gistret,

3. försvunnit eller övergivits till s jöss och sedan ej hörts av under tre

månader.

' Prop, 1986/87:121, KrU 22, rskr. 347.

1881

¬

background image

SFS 1987:774

8 § Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall båt avregistreras är ägaren skyldig att inom en månad hos registö^ .

myndigheten anmäla båten för avregistrering. Skall en båt på grund av

överlåtelse ej längre vara införd i båtregistret, svarar förutvarande ägaren'
jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket

skall dömas till böter, högst ettusen kronor.

9 § Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras får regis­

termyndigheten självmant låta avregistrera båten.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1988 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

^ 1979:377.

^ 1987; 774.

1#®

Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1979. Genom lagen upphävs båtre gi-

streringslagen (1975:604).

Beror förvärv av villkor, som innefattar förbehåll om återtaganderätt,

skal! frist för anmälan av förvärvet ej i något fall räknas från dag för e
ikraftträdandet. Motsvarande gäller i fråga om frist för anmälan för reg i­
strering av nybyggd båt eller av sådan utländsk båt som avses i 4 § and ra
stycket eller av båt som utgör tillbehör till annat fartyg.

Båt som har upptagits i skeppsregistret enligt punkt 5 övergångsbestäm­

melserna till lagen (1973; 1064) om ändring i sjölagen (1891:3 5 s. 1) skall ej
införas i båtregistret. Avförs båten ur skeppsregistret enligt denna före­

skrift, skall den införas i båtr egistret, om den är registreringspliktig enligt

denna lag.

Z.'*-

ö

; i.'i

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.