SFS 1992:1655

921655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1655 Lag

utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1979:377) om registrering av båtar

for yrkesmässig sjöfart m. m.;

utfardad den 17 december 1992.

den 30 december 1992

3872

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.

dels att det i lag en skall införas en ny para graf, 5 §, av följande lydelse,
dels att 7�9 §§ skall ha följande lydelse.

5 § Annan svensk båt än som avses i 4 § får införas i båtregistret, om

dess skrov har en största längd av minst fem meter eller om det med
hänsyn till båtens typ och användning, dess tilldelning av anropssignal för
radiostation eller annars finns särskilda skäl att den registreras.

7

Båt skall avregistreras, om den

1. förolyckats, huggits upp eller förstörts,

2. på grund av överlåte lse eller eljest ej längre skall vara införd i båtre ­

gistret,

3. försvunnit eller övergivits till sjöss och sedan ej hörts av under tre

månader,

4. ej är registreringspliktig och av ägaren anmäls för avregistrering.

8

Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall en båt avregistreras enligt 7 § 1 - 3 är ägaren sky ldig att inom en

månad hos register myndigheten anmäla båten för avre gistrering. Upphör

en registrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar förut­

varande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket

döms till penningböter.

' Prop.1992/93:102, bet. 1992/93:TU10, rskr. 1992/93:108.

' Senaste lydelse 1987:774.

' Senaste lydelse 1991:309.

¬

background image

9

Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enlig t

SFS 1992:1655

7 § 1 - 3, får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
Har nationalitetshandlingar som avses i I § andra stycket sjölagen

(1891:35 s. 1) utfärdats för en båt enligt forordningen (1987:906) om
fritidsbåtsregister och har handlingarna inte återställts till Sjöfartsverket

skall båten genom registermyndighetens försorg inforas i båtregistret.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

⬢* Senaste lydelse 1987: 774.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.