SFS 1994:1021 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1979:377) om registrering av båtar / SFS 1994:1021 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.
SFS 1994_1021 Lag om ändring i lagen (1979_377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1021
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
för yrkesmässig sjöfart m. m.;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att l och 3 §§ lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. skall ha följande lydelse.

1 §2 Registrering enligt denna lag sker i det båtregister som avses i 1 kap.

2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

Båtregisterärenden är ärenden om

1. registrering eller avregistrering av båt,

2. anteckning av båtförvärv,
3. annan införing i båtregistret, som sker på grund av föreskrift i lag eller

annan författning.

3 § Registrering i båtregistret sker under igenkänningssignal som avses i

1 kap. 8 § sjölagen (1994:1009).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1987:744.

2135

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.