SFS 1981:1363

811363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1363

om notarius pubUcUS;

utkom från trycket

den 7 januari 1982

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får upp­

dra åt enskild person att som notarius publicus gå allmänheten till handa

med att

1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra

uppgifter om innehållet i handlingar,

2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då för­

seglingar sätts på eller bryts,

3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer,

aktier eller andra värdehandlingar,

4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina

iakttagelser,

5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk bety­

delse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa

tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens

eller är behörig att företräda någon annan.

2 § Innehåller en annan lag någon bestämmelse om att notarius publicus
får eller skall uträtta något, gäller den bestämmelsen.

' Prop. 1981/82:63, LU 1 7, rskr 89.

2623

¬

background image

SFS 1981:1363

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. Den t illämpas också på uppdrag

som har lämnats före ikraftträdandet.

Genom lagen upphävs stadgan (1964:679) om notarius publicus.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.