Lag (1982:1255) om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1982:1255
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1293
Länk: Länk till register

SFS nr:

1982:1255
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1982-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:1293
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Författningssamling för Riksdagsförvaltningen

1 §   Riksdagsförvaltningen ska låta ge ut Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS).

Chefen för Riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS.
Lag (2020:1293).

2 §   Utöver författningar som beslutas av Riksdagsförvaltningen, ska författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS. Lag (2020:1293).

3 §   Tillstånd till tryckning av en författning som ska kungöras i RFS meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.

Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en förvaltningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks. Lag (2020:1293).

4 §   Författningar som kungörs i RFS ska om möjligt ges ut så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft. Lag (2020:1293).

5 §   Har upphävts genom lag (2020:1293).

Författningssamling för Riksbanken

6 §   Riksbanken skall låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS) och utse utgivare för den.

7 §   Författningar som har beslutats av Riksbanken ska kungöras i RBFS.

Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i RBFS så snart det kan ske. Lag (2020:1293).

8 §   Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in RBFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

9 §   Författningar som kungörs i RBFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

Författningssamling för Riksrevisionen

10 §   Riksrevisionen skall låta utge Riksrevisionens författningssamling (RRFS) och utse utgivare för den.
Lag (2003:353).

11 §   Författningar som har beslutats av Riksrevisionen ska kungöras i RRFS.

Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i RRFS så snart det kan ske. Lag (2020:1293).

12 §   Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in i RRFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges. Lag (2003:353).

13 §   Författningar som kungörs i RRFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft. Lag (2003:353).

Övriga bestämmelser

14 §   Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall senast den 15 januari varje år lämna utgivaren av Svensk författningssamling uppgift om huruvida författningssamling utgivits under föregående år samt om vilka andra myndigheter som låtit inta författningar i någon av författningssamlingarna. Lag (2003:353).

15 §   De författningssamlingar som ges ut av Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen ska ha likartad typografisk utformning som Svensk författningssamling. De ska ges ut i lösa exemplar eller, när så anses lämpligt, i häften som omfattar en eller flera författningar. Endast en författning får tryckas på samma blad. Lag (2020:1293).

16 §   För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket.

Varje författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskilt från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet. Lag (2003:353).

17 §   När en författning som intagits i författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle. Lag (2003:353).

18 §   Författningssamlingarna skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till författningarnas rubriker. Lag (2003:353).

19 §   Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Lag (2003:353).

20 §   Utgivaren av en författningssamling bestämmer vilka myndigheter och andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han eller hon bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare ska få.

Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få författningen kostnadsfritt. Lag (2020:1293).

21 §   I en författningssamling får införas även annat än författningar, i den mån föreskrift därom finns eller i övrigt särskilda skäl talar för det och författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Lag (2003:353).

22 §   Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:353).

23 §   De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag meddelas av Riksdagsförvaltningen.
Lag (2020:1293).
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.