SFS 1982:268

820268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:268

om Sveriges riksvapen;

utkom från trycket

den 26 maj 19 82

Utfärdad den 29 april 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Sverige har två riks vapen, stora riksvapnet, som också är statsche­
fens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som sym­
boler för den svenska staten.

Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av

andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepre-
sentationen och försvarsmakten.

Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att

som personligt vapen bruka stora riksvapnet med d e ändringar och tillägg
som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett
kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det

kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och Qärde fält innehåller tre öppna kronor av

guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller

tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med
öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.

Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i

blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet

innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande

bro med tr e valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av

guld med v änstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av
guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.

Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer-

ordens insignier.

Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med

kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett

postament av guld.

Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapen­

mantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören

av guld.

Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare,

postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig kr ona krönt blå sköld med

tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.

Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ord­

nade två ö ver en, utan sköld och kunglig krona.

Myndigheter som använder lilla rik svapnet får till vapnet foga emblem

' Prop. 1981/82:109, KU 26, rskr 236.

605

¬

background image

SFS 1982:268

som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg
tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.

Denna lag träder i kraft den I januari 1983, då lagen (1908:65 s. I) om ri­

kets vapen skall upph öra att gälla.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.