SFS 2007:633 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

070633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1982:636) om anord-

nande av visst automatspel skall ha följande lydelse.

7 §

2 Lotteriinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och

av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

För att utöva tillsynen har Lotteriinspektionen rätt att få tillträde till loka-

ler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars
finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet
eller låtit ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om av-
gift för tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2 Senaste lydelse 2004:1063.

SFS 2007:633

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.