SFS 2014:666 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel / SFS 2014:666 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
140666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.

3 §

2

Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spel-

automat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena.
Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i
samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet

avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av Lotteriinspektionen. Tillstånd får inte med-

delas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter

som regeringen meddelar.

8 §

3

Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en spel-

automat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket,
får Lotteriinspektionen besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett
sådant föreläggande får förenas med vite.

För att bereda sig tillträde får Lotteriinspektionen vid behov anlita biträde

av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2004:1063.

3 Senaste lydelse 2004:1063.

SFS 2014:666

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.