SFS 1982:636

820636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:636

Lag

Utkom från trycket

om aoordeaiide av visst aintomatspel;

den 29 juni 1982

utfardad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på spel som anordnas i förvärvssyfte på

sådana mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst eller

endast ger vinst i form av frispel på automaten.

Lagen gäller inte spel som anordnas på fartyg i reguljär trafik.

2 § Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket får inte
otillbörligen locka barn eller ungdom att delta i spelet.

Den som anordnar spelet skall svara för att god ordning råder inom den

lokal eller anläggning där spelet bedrivs.

TUIstånd

3 § Tillstånd krävs för att anordna automatspel som avses i 1 § första

stycket. Detta gäller inte för automatspel som anordnas i samband med
offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

Frågan om tillstånd prövas av socialnämnden i den kommun där spel­

verksamheten skall anordnas. Nämnden får ta ut avgift för prövningen

enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Vid prövning av tillstånd skall socialnämnden bedöma om spelverk­
samheten kan antas förorsaka bristande ordning eller kommer att bedrivas

i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen skall

särskilt beaktas sökandens lämplighet, lokalens ändamålsenlighet samt

lokalens belägenhet.

5 § Tillstånd får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och

tider när spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som be­
hövs för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande ordning
eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av

spelverksamheten, får socialnämnden meddela nya eller ändrade föreskrif­

ter.

6 § Om automatspel, för vilket tillstånd har meddelats, anordnas i strid

mot b estämmelsen i 2 § första stycket eller mot föreskrifter som har med­

delats med stö d av 5 §, får socialnämnden återkalla tillståndet.

1298

'Prop. 1981/82:203, NU 54. rskr 434.

¬

background image

TUlsyn

SFS 1982:636

7 § Socialnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

För att utöva tillsynen har socialnämnden rätt att få tillträde till lokaler

eller anläggningar där tillståndspliktigt automatspel anordnas och infordra

upplysningar från den som anordnar spelet.

8 § Om den som anordnar tillståndspliktigt automatspel underlåter att

lämna tillträde eller tillhandahålla upplysning enligt 7 § andra stycket, får
socialnämnden förelägga vite.

För att bereda sig tillträde får socialnämnden vid behov anlita biträde av

polisen.

Övriga bestämmelser

HKi

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel i
strid mot 3 § första stycket eller bryter mot föreskrifter som har meddelats

med stöd av 5 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 § Socialnämndens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller ome-

il|[:

delbart om nämnden ej förordnar annat.

11 § Socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty-

relsen genom be svär.

p

Länsstyrelsens beslut i fråga om vitesföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen får överklagas hos socialstyrelsen genom
besvär. Socialstyrelsens beslut far inte överklagas.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1982.
Den som vid ikraftträdandet anordnar automatspel för vilket tillstånd

erfordras enligt denna lag och som före utgången av september 1982 har
sökt tillstånd får fortsätta med verksamheten till dess ansökningen slutligt

har pröv ats. Om socialnämnden inte meddelar tillstånd för fortsatt spel­
verksamhet, skall nämnden utsätta den tid inom vilken verksamheten skall
ha avvecklats. Denna tid skall bestämmas så att skäligt rådrum ges för

avvecklingen.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

KARL BOG

(Kommundepartementet)

1299

.\

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.