SFS 1986:1014

861014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1014

om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av

utkom från trycket

visst automatspel;

december 1986

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1982:636) om anord­

nande av visst automatspel skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande

lydelse.

9 a § Spelautomat och annan egendom som använts vid br ott enligt 9 §
samt insatser som uppburits vid brottet skall förklaras förverkade, om det
inte är uppenbart oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36
kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egen­

domen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fr åga om brott som har

begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

Prop: 1986/87:6, JuU 7, rskr. 43.

1753

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.