SFS 1990:104

900104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:104

om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst

Utkom från trycket

automatspel;

den 3 april 1990

Utfärdad den 22 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1-9 a och 11 §§ lagen

(1982:636) om anordnande av visst automatspel skall ha föl jande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska
spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall anord­

nas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av

frispel på a utomaten. Lagen skall tillämp as också på uppställning av auto­

mater av detta slag i lokaler eller på platser till vilka allmänheten har

tillträde.

Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom krav på

inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan hinder

härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller platser till
vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till omfattningen av

den krets som äger tillträde, de villkor under vilka tillträde lämnas eller
andra liknande omständigheter är att jämställa med sådana lokaler eller

platser.

Lagen gäller inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel

på fartyg i reguljär trafik.

2 § Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket skall

svara för att spelautomaten inte används för annat ändamål än den är
avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där
spelet bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta

i spelet.

3 § Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en
spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra
styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anord­

nande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd skall anges det antal spelautomater och den typ av spel som

tillståndet avser.

Frågan om tillstånd prövas av socialnämnden i den kommun där

spelverksamhet skall anordnas eller där spelautomaten är avsedd att ställas

upp. Tillstånd får inte meddelas utan att polismyndigheten hörts i ärendet.

Socialnämnden får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslu­

tas av kommunfullmäktige.

4 § Vid prö vning av tillstånd skall socialnämnden bedöma risken för att

en spelautomat används för annat ändamål än som avses med ansökan
eller för att verksamheten kan komma att äga rum i s trid mot 2 § eller

bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen

skall särskilt beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka

' Prop. 1989/90:46, NU 20, rskr. 140.

139

¬

background image

.s

SFS 1990:104

tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålS'^

enlighet och belägenhet.

' i-

5 § Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om

lägsta ålder for tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt
andra föreskrifter som behövs for att motverka att spelverksamheten for-

orsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som ä r olämplig for barn
eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd

av spelverksamheten, får socialnämnden meddela nya eller ä ndrade fore­
skrifter.

6 § Socialnämnden får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anord­

nats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller mot foreskrifter som har
meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts for annat

ändamål än tillståndet avser eller om annars förutsättningar fÖr tillstånd

inte längre foreligger.

7 § Socialnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av

de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

För att utöva tillsynen har socialnämnden rätt att få tillträde till lokaler

och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars

finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet

eller låtit ställa upp automaten.

8 § Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en

spelautomat underlåter att lämna tillträde eller tillhandahålla upplysning­
ar enligt 7 § andra stycket, får socialnämnden förelägga vite.

För att bereda sig tillträde får socialnämnden vid behov anlita biträde av

polisen.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller

låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § eller bryter mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av 5 § döms, om gärningen inte är ringa, till

böter eller fängelse i hög st sex m ånader.

9 a

Spelautomater och annan egendom som har använts vid eller

varit föremål fÖr brott enligt 9 § samt insatser som har uppburits vid

brottet skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.-
Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske
hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

11 § Socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty­

relsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga om vitesföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen får överklagas hos kammarrätten.

140

Senaste lydelse 1986:1014.

¬

background image

1. Denna lag träder i kr aft den I maj 1990.

SFS 1990:104

2. Den som vid ikraftträdandet har låtit ställa upp en spelautomat utan

att det enligt äldre bestämmelser krävs tillstånd är skyldig att senast fbre

utgången av juni 1990 ansöka om tillstånd, om tillståndsplikt föreligger

enligt 1 § i dess nya lydelse. Har en sådan ansökan gjorts, får spelautoma­

ten stå uppställd till dess ansökningen har avgjorts slutligt. Om tillstånd
inte beviljas, skall spelautomaten avlägsnas från lokal eller plats som avses
i 1 § i dess nya lydelse inom två månader från den dag då beslutet vann

laga kraft.

3. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd enligt 6 § i dess nya

lydelse gäller även beträffande tillstånd som har beviljats före ikraftträdan­
det.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av beslut som

meddelats av länsstyrelsen före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.