SFS 2018:1141 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

SFS2018-1141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel

dels att 3–8, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Spelmyndigheten är den myndighet som regeringen bestämmer ska

fullgöra de uppgifter som anges i denna lag.

3 §2 Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spel-

automat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena.

Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel

i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som

tillståndet avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av spelmyndigheten. Tillstånd får inte med-

delas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.

Spelmyndigheten får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter

som regeringen meddelar.

4 §3 Vid prövning av tillstånd ska spelmyndigheten bedöma risken för att

en spelautomat används för annat ändamål än som avses med ansökan eller

för att verksamheten kan komma att äga rum i strid mot 2 § eller bedrivas i

en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen ska särskilt

beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd söks,

spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålsenlighet och

belägenhet.

5 §4 Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om

lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt

andra föreskrifter som behövs för att motverka att spelverksamheten för-

orsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn

eller ungdom.

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2

Senaste lydelse 2014:666.

3

Senaste lydelse 2004:1063.

4

Senaste lydelse 2004:1063.

SFS 2018:1141

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1141

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av

spelverksamheten, får spelmyndigheten meddela nya eller ändrade före-

skrifter.

6 §5 Spelmyndigheten får återkalla ett tillstånd, om automatspel har

anordnats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller mot föreskrifter som har

meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ända-

mål än tillståndet avser eller om det annars inte längre finns förutsättningar

för tillstånd.

7 §6 Spelmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen följs.

För att utöva tillsynen har myndigheten rätt att få tillträde till lokaler och

platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns upp-

ställd och att begära upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit

ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

avgift för tillsynen.

8 §7 Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en

spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra

stycket, får spelmyndigheten besluta de förelägganden som behövs för till-

synen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att skaffa sig tillträde får spelmyndigheten vid behov anlita hjälp av

Polismyndigheten.

10 §8 Spelmyndighetens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller

omedelbart om myndigheten inte bestämmer annat.

11 §9 Spelmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-

rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2004:1063.

6

Senaste lydelse 2007:633.

7

Senaste lydelse 2014:666.

8

Senaste lydelse 2004:1063.

9

Senaste lydelse 2004:1063.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.