SFS 1995:1710 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel / SFS 1995:1710 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
SFS 1995_1710 Lag om ändring i lagen (1982_636) om anordnande av visst automatspel

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1710

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel skall ha följande lydelse.

11 §2 Socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty-

relsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga om vitesföreläggande får inte över-

klagas. Andra beslut av länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Senaste lydelse 1990:104.

3396

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.