SFS 2004:1063 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

041063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1982:636) om an-

ordnande av visst automatspel

3

dels att i 4–6 och 8 §§ ordet ”socialnämnden” skall bytas ut mot ”Lotteri-

inspektionen”,

dels att 3, 7, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

4 Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spel-

automat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena.
Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i
samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd skall anges det antal spelautomater och den typ av spel som

tillståndet avser.

Frågan om tillstånd prövas av Lotteriinspektionen. Tillstånd får inte med-

delas utan att polismyndigheten och berörd kommun hörts i ärendet.

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter

som regeringen meddelar.

7 §

5 Lotteriinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och

av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

För att utöva tillsynen har Lotteriinspektionen rätt att få tillträde till loka-

ler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars
finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet
eller låtit ställa upp automaten.

Lotteriinspektionen får ta ut avgift för tillsynen. Regeringen får meddela

föreskrifter om avgift för tillsynen.

1 Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998,
s. 18, Celex 31998L0048).

3 Senaste lydelse av
4 § 1990:104
5 § 1990:104
6 § 1990:104
8 § 1990:104.

4 Senaste lydelse 1990:104.

5 Senaste lydelse 1990:104.

SFS 2004:1063

Utkom från trycket
den 7 december 2004

background image

2

SFS 2004:1063

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

10 § Lotteriinspektionens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller
omedelbart om inspektionen inte förordnar annat.

11 §

6 Lotteriinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars

giltighetstid löper ut före den 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess gil-
tigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter den 31 mars 2006
och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla den
1 april 2006.

3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser

gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1995:1710.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.