SFS 2009:1081 Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

091081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 § lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.

9 §

3

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller

låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

3 Senaste lydelse 1990:104.

SFS 2009:1081

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.