SFS 2014:629 Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

140629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:206) om viten;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § och rubriken närmast före 10 §

lagen (1985:206) om viten ska ha följande lydelse.

Biträde av Polismyndigheten

10 §

En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om ut-

dömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita
biträde av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:629

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.