SFS 1997:1096 Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

SFS 1997_1096 Lag om ändring i lagen (1985_206) om viten

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1096
Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1985:206) om viten;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1985:206) om viten

skall ha följande lydelse.

6 § Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den
myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter
överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prö-
vat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den läns-
rätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller
dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Frågor om utdömande av vi-
ten som har förelagts av regeringen prövas av Länsrätten i Stockholms län på
ansökan av Justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan

till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande för-

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2026

background image

SFS 1997:1096

farande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat fö-
reläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

2027

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.