SFS 1998:591 Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

980591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1985:206) om viten;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1985:206) om viten

skall ha följande lydelse.

6 §

2 Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den

myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter
överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har
prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den
länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu
gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Frågor om utdömande av viten
som har förelagts av regeringen prövas av Länsrätten i Stockholms län på
ansökan av Justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon

annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat mot-
svarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har
utfärdat föreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226 och bet.

1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.
2

Senaste lydelse 1997:1096

Svensk författningssamling

SFS 1998:591
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.