SFS 1986:1142

861142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1142

om överklagande av beslut av enskilda organ med

Utkom från trycket

offentliga förvaltningsuppgifter;

den 19 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller sådana beslut av bolag och andra enskilda organ,

som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till en
förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet.

Om en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av

en förvaltningsmyndighet innehåller någon bestämmelse som avviker från

denna lag, gäller den bestämmelsen.

2 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange

vilket beslut som överklagas och den ändring i b eslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som skall pröva överklagandet. Den

skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del
av beslutet.

3 § Den myndighet till vilken skrivelsen med överklagandet skall ges in

prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för
sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller
tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att det enskilda

organet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man över­

klagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har

kommit in till det enskilda organet. I ett sådant fall skall det enskilda

organet vidarebefordra skrivelsen till myndigheten med uppgift om vilken

dag skrivelsen kom in till organet.

Prop. 1986/87:39, KU l l.rskr. 59,

211;

¬

background image

SFS 1986:1142

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

g

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.