SFS 2017:902 Lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter / SFS 2017:902 Lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
170902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande
av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter;

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:1142) om över-

klagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, av följande lydelse.

2 §

Ett överklagande av ett beslut av ett enskilt organ ska göras skriftligen

och ges in till den myndighet som ska pröva överklagandet.

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas

och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestäm-

melser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltnings-
domstol ska innehålla.

3 §

Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till den myndighet som

ska pröva det inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av
beslutet genom det enskilda organet.

4 §

Den myndighet som ska pröva överklagandet prövar även frågan om

överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska
myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvis-
ning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om
1. förseningen beror på att det enskilda organet inte har lämnat en korrekt

underrättelse om hur man överklagar, eller

2. överklagandet har kommit in till det enskilda organet inom överklagan-

detiden.

5 §

Om ett överklagande felaktigt har getts in till det enskilda organet, ska

organet vidarebefordra överklagandet till den myndighet som ska pröva över-
klagandet och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till det
enskilda organet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.

SFS 2017:902

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:902

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.