SFS 2010:1428 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2010:1428 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
101428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1986:765) med

instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

10 §

En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som kon-

stitutionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot ett
statsråd samt åtal som ett riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har
beslutat mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte
åtal mot en annan ombudsman.

En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med för-

undersökningen mot en sådan befattningshavare som nämns i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1428

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.