SFS 2011:340 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2011:340 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
110340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1986:765) med instruk-

tion för Riksdagens ombudsmän ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följan-
de lydelse.

5 a §

Ombudsmännen fullgör därutöver de uppgifter som ankommer på ett

nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet den 18 december
2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:JO2, bet. 2010/11:KU17, rskr. 2010/11:196.

SFS 2011:340

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.