SFS 1988:144

880144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:144

Lag

Utkom från trycket

om Säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens

den 19 april 1988

kammare och utskott;

utfardad den 7 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Säkerhetskontroll får äga rum, om det till följd av sä rskilda omstän­

digheter finns risk för att det i samband med ett sammanträde med riksda­
gens kammare eller vid offentlig del av sammanträde med ett utskott kan

komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa

eller fnhet eller för omfattande förstörelse av egendom.

2 § Beslut om säkerhetskontroll fattas av talmannen.

3 § Säkerhetskontroll omfattar besökare till plenisalens åhörarläktare

vid sammanträde med riksdagens kammare och till sammanträdeslokalen
vid sammanträde med ett utskott. Talmannen får, om särskilda skäl talar

för det, undanta personer från kontrollen.

4 § Säkerhetskontroll utförs av polisman efter närmare anvisningar av

polismyndigheten med biträde av vaktpersonal vid riksdagen.

5 § Vid sä kerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade
att komma till användning vid brott som avses i 1 § ef tersökas. För detta

ändamål får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som

medförs till eller påträffas i riksdagens lokaler far undersökas.

6 § Besökare som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll

�

skall vägras tillträde till åhörarläktaren, eller, vid sammanträde med ett

,

utskott, sammanträdeslokalen.

Besökare som inte tillåter undersökning av väska eller annat föremål

;

skall, om det inte kan anses olämpligt, beredas tillfälle att lämna föremålet
till förvaring. Lämnas föremålet till förvaring, får tillträde inte vägras.

7 § Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i 5 §

^

och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall

;

den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för

5

förvaring. Finns inte någon känd innehavare till ett påträffat föremål, får

det omhändertas.

Den som inte efterkommer uppmaningen enligt första stycket får avlägs­

nas från riksdagens lokaler.

i

8 § Föremål som lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna

i

lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis om att ett
föremål har lämnats till förvaring utfärdas. Föremålet skall återlämnas till

j

den som har lämnat det till förvaring när denne lämnar riksdagens lokaler.

?

406

' Förs. 1987/88:9, KU 34, rskr. 167.

¬

background image

9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkstäl-

SFS 1988:144

las i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får
verkställas eller bevittnas endast av person, som är av samma kön som den

som visiteras, om undersökningen inte sker genom detektor.

10 § Talmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.