SFS 2006:129 Lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

060129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:144) om
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler;

utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–4 och 6 §§ lagen (1988:144) om

säkerhetskontroll i riksdagens lokaler skall ha följande lydelse.

2 §

2 Beslut om säkerhetskontroll fattas av talmannen och skall avse visst

tillfälle eller viss tid.

3 §

3 Säkerhetskontroll får omfatta den som utan att vara ledamot av riksda-

gen uppehåller sig i riksdagens lokaler. Kontroll av anställda vid riksdags-
förvaltningen och partikanslierna får dock endast ske om det finns särskilda
skäl för det. Talmannen får, om särskilda skäl talar för det, undanta personer
från kontrollen.

4 §

4 Vid säkerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade att

komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ända-
mål får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som medförs till
eller påträffas i riksdagens lokaler får undersökas.

6 §

5 Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll får vägras

tillträde till eller avvisas från riksdagens lokaler.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16, rskr. 2005/06:154.

2 Senaste lydelse 1999:22.

3 Senaste lydelse 1999:22.

4 Senaste lydelse 1999:22.

5 Senaste lydelse 1999:22. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2006:129

Utkom från trycket
den 14 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.