SFS 2012:885 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2012:885 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
120885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om

arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att 1, 2 och 4 §§ samt rubriken närmast före 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, samt

närmast före 1 a och 1 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ ska betalas enligt följande:

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

2 Senaste lydelse 2010:1418.

Organ/Befattning

Månadsarvode i procent av
arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:

27,5

Fullmäktiges vice ordförande:

23

Annan fullmäktig:

14

Suppleant för fullmäktig:

3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

Företrädaren för en partigrupp utan
vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

3. Riksrevisionens parlamentariska råd

SFS 2012:885

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:885

Ordförande: 10

Vice ordförande:

7,5

Ledamot som inte är ordförande
eller vice ordförande:

2

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande: 4

Ledamot av arbetsutskottet som inte är
ordförande i delegationen:

1

5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande: 11,5

Vice ordförande:

8

Annan ledamot och suppleant:

5

6. EU-nämnden

Ordförande:

20

Vice ordförande:

15

�&rsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 a §

�&rsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-

heter enligt följande.

Organ/befattning

�&rsarvode i procent av månadsarvode
som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande: 118

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande: 52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorerna

Ordförande: 75

Ledamot: 50

background image

3

SFS 2012:885

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

2 §

3

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som tjänstgörande

ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-nämnden betalas särskilt
arvode för sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under
plenifria perioder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock
inte till

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande: 72

Ledamot:

50

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 b § Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämnd-
myndigheter enligt följande.

Organ/Befattning

Sammanträdesarvode i procent av
månadsarvode som riksdagsledamot

1. Riksdagens
ansvarsnämnd

Ordförande:

8, dock minst ett sammanträdesarvode
per år

Vice ordförande:

8

Ledamot: 4

Ersättare: 4

2. Riksdagens
överklagandenämnd

Ersättare för ordföranden:

8

Ledamot:

4

Suppleant: 4

3. Valprövningsnämnden

Ersättare för ordföranden:

8

Ledamot: 1,25

Suppleant: 1,25

Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas samman-
trädesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det.

3 Senaste lydelse 2011:747.

background image

4

SFS 2012:885

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är för-

lagt till period då riksdagen har plenifri tid,

5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från
Nordiska rådet,

6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet
samt

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parla-

mentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den
parlamentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sam-

manträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

4 §

4

Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som av-

ses i 1�2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i
andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt
1�2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har

rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföre-

tagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som
motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fast-
ställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1243.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.