SFS 2013:354 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

130354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha föl-
jande lydelse.

1 a §

2

Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter

enligt följande.

1 Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218.

2 Senaste lydelse 2012:885.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månads-
arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande:

118

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:

52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorerna

Ordförande:

75

Ledamot:

50

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande:

72

Ledamot:

50

5. Partibidragsnämnden

Ordförande:

70

Ledamot:

45

SFS 2013:354

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:354

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i

Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.