SFS 1990:756

900756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:756 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen ( 1989:185) om arvoden m. m. jfor

den 28 juni 1 990

Uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ;

,;iW

utfärdad den 14 juni 1990.

1

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ll ha
följande lydelse.

1

1

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

��

organ skall utgå enligt följande:

3. Riksdagens revisorer
Revisor: 1 200 kronor för månad.

Ordförande: 500 kronor för månad utöver arvodet som revisor.

1428

valulastyrelsen har tagits bort ur punkt I.

1. Sveriges riksbank
Fullmäktig som int e är tjänsteman: 2 000 kronor för månad.
Fullmäktiges ordförande: 3 000 kronor för månad utöver fullmäktigear- - iSi.

vodet.

Suppleant för fullmäktig som inte är tjänsteman: 650 kronor för månad.

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse

CiL-ijf

Ledamot: 1 ( X)0 kronor för månad.
Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 350 kronor för månad utöver Lirji:-

ledamotsarvodet.

Ordförande i direktionen: 450 kronor för månad utöver arvodet som -'⬢fill

ledamot av förvaltningsstyrelsen.

!

Ledamot av direktionen som inte är vice ordförande i förvaltningsstyrel- j

sen eller ordförande i direk tionen: 350 kronor för månad utöver arvodet j
som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

'

Suppleant i förvallningsstyrelsen: 300 krono r för månad.

' j.989/90:FiU37, rskr. 343.

^ �ndringen innebär att bestämmelserna om ersättning till ledam ot och sup pleant i

¬

background image

Vice ordförande: 400 kronor för månad utöver arvodet som rev isor.

SFS 1990:756

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande

eller tjänstem an vid kansliet: 300 kronor för månad utöver arvodet som

revisor.

Suppleant: 300 kronor för månad.

4. Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot av arb etsutskottet: 250 kronor för månad.

Ordförande: 650 kronor för månad utöver arvodet som ledamot av

arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.

5. Riksdagens besvärsnämnd
Ledamot; 200 kronor för månad.

Ordförande: 600 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.

Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.

6. Valprövningsnämnden
Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommitté­
uppdrag.

Ordföranden och dennes ersättare: 1 000 kronor för månad utöver dag­

arvodet.

7. Utrikesnämnden

Ledamot och suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 § u nder tid då

riksmöte inte pågår.

8. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ledamot och suppl eant: 900 kronor för månad.

Ordförande: 1 100 kronor för månad utöver ledamotsarvodet.
Vice ordförande: 550 kronor för månad utöver iedamotsarvodet.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

1429

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.